Słowniczek

Butelka PET

– opakowanie wykonane z lekkiego i nietłukącego się tworzywa sztucznego (politereftalanu etylenu), dającego się przetworzyć w procesie recyklingu).

Celuloza

Substancja zaliczana do cukrów złożonych, nierozpuszczalna w wodzie. Jest głównym składnikiem roślinnych ścian komórkowych. Pozyskiwana pierwotnie ze ściętych drzew lub wtórnie z makulatury, stanowi podstawowy surowiec w produkcji papieru. Może być przetwarzana nawet do siedmiu razy.

Efekt cieplarniany Zjawisko zatrzymywania ciepła na powierzchni Ziemi przez nagromadzone w atmosferze ziemskiej gazy cieplarniane. Powierzchnia Ziemi, ogrzana przez pochodzące ze Słońca promieniowanie podczerwone, emituje ciepło, które w normalnych warunkach powinno ulegać rozproszeniu, jednak obecność gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje, że znaczna część tej energii jest odbijana z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi. w wyniku czego następuje zwiększenie jej temperatury.

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - ZSEiE)

to wszystkie popsute, nieużywane lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Należą do nich np. sprzęt AGD i RTV, zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, a także zużyte świetlówki i baterie.

FSC

Jest to rodzaj certyfikatu przyznawanego producentom wykorzystującym w produkcji drewno jako surowiec (w meblarstwie, produkcji papieru, instrumentów muzycznych, opakowań, itp.). Certyfikat obejmuje to, w jaki sposób pozyskiwany jest surowiec – drewno. Kryteria FSC obejmują m. in takie aspekty, jak: ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin, zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej.

Gazy cieplarniane

Gazy wywołujące efekt cieplarniany, tj. podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi. Zalicza się do nich np. parę wodną (H2O), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3) i inne gazy np. freony stosowane do niedawna urządzeniach chłodniczych (takich jak lodówki, zamrażarki).

Gospodarka (gospodarowanie) odpadami

Kompleks działań związanych z odpadami powstającymi w wyniku działalności człowieka. Obejmuje odbieranie różnych rodzajów odpadów od mieszkańców, transport odpadów, ich sortowanie, przetwarzanie, a także odzyskiwanie zawartych w odpadach surowców wtórnych. Ponadto w zakres gospodarowania odpadami wchodzą również działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, których celem jest zapoznanie mieszkańców z zasadami prawidłowego postępowania z różnego rodzaju odpadami.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym polega na zamknięciu cyklu od produkcji do ponownego wykorzystania odpadu (produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym). Istotą tego podejścia jest więc ponowne wykorzystanie odpadów i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

Odpady opakowaniowe

To inaczej zużyte opakowania, czyli produkty zwrotne lub bezzwrotne, wykonane z jakiegokolwiek materiału (szkło, plastik, papier, wiele materiałów połączonych, metal itd.), przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Odpady komunalne

Odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Są to także odpady powstające u innych wytwórców (np. restauracje, szkoły), które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady niebezpieczne – odpady, które w swoim składzie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska lub zdrowia i życia ludzi. Należą do nich między innymi: leki, farby i lakiery, elektrośmieci (np. lodówki, świetlówki, baterie), chemikalia, środki ochrony roślin, materiały wybuchowe, oleje.

Odzysk

Proces wykorzystywania odpadów (w całości lub w części) w celu odzyskania z nich surowców wtórnych oraz energii.

Recykling

Forma odzysku, polegająca na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać.

Selektywna zbiórka

To proces zbierania odpadów bezpośrednio u źródła ich wytwarzania, np. w domach mieszkańców. W jego ramach śmieci dzieli się na grupy, które obejmują odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, np. butelki plastikowe, opakowania z papieru, szkło itp. Ułatwia to proces ich dalszej, późniejszej selekcji a w konsekwencji przyśpiesza proces przetwarzania.

Zrównoważony rozwój

To taki rozwój społeczeństwa i gospodarki, podczas którego dba się o to, aby zachowana została równowaga w przyrodzie, jej trwałość, niezachwiane podstawowe procesy przyrodnicze. W zrównoważonym rozwoju chodzi o zabezpieczenie potrzeb zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Zasada 3R (z ang. reduce – reuse – recycle)

To pojęcie z ekologii związane z produkcją, użyciem oraz przetwarzaniem produktów mające na celu maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców i ograniczeniem ilości odpadów. Oznacza dosłolwnie: redukuj – użyj ponownie – poddaj recyklingowi. Często stosuje się polskojęzyczny odpowiednik Zasady 3R w formie Zasady 3U: UNIKAJ (kupowania zbędnych rzeczy), UŻYWAJ (ponownie), UNIESZKODLIWIAJ (odpady przez poddanie ich recyklingowi).